Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi 81. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

cativecephe.com Çatı & Cephe / Temmuz-Ağustos 2019 30 çatı ve cephede elektrik üretimi / görüş T ürkiye’nin birçok bölgesinin güneş enerjisi açısından oldukça verimli olduğu artık hepimizin bildiği bir gerçek. Bu kaynağı kent- sel dönüşüm ile başlayan yapılaşma hareketine entegre etmenin en etkin ve çabuk yolu, lisans gerektirmeyen, şebe- keye bağlanmasına bile gerek olmayan, öztüketim için kullanılacak “Çatı Tipi Fotovoltaik Sistemler”dir. Bunların boyutlarının hesaplanmasında proje kapsamında uygun çatı miktarı kulla- nılarak bir hesap cetveli hazırlanabi- lir. Türkiye gibi birçok bölgesi yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olan ve cari açığının ciddi kısmı enerji itha- latından kaynaklanan bir ülkede bu uygulamalar ciddi kazanımlar sağla- yacaktır. Geçmiş yıllarda özellikle solar panel- lerin fiyatlarından kaynaklı yüksek maliyetler, bu sistemlerin geri dönüş sürelerini yatırım yapılabilir sürelerin üzerinde tutuyordu. Fakat son yıllarda gelişen teknolojiler ile artan verimli- likler, panel fiyatlarını oldukça uygun seviyelere indirdi. Yine yakın bir zamana kadar çatı solar sistemlerinin hızla yayılmasının önündeki en büyük sorun bürokratik süreçlerdi. Binalarda çok küçük kapa- sitelerde bile olsa fotovoltaik sistemler kurmak isteyen yatırımcıların önünde ciddi anlamda bürokratik engeller bulunmakta, 15-16 kurumdan ayrı ayrı izin almaları, tadilat projeleri yap- tırmaları gerekmekteydi. Bu sebepten süreçler uzatmakta, belli bir büyüklü- ğün altında bu sistemlerin kurulmasını olanaksız hale gelmekteydi. Yine daha önceki yönetmeliklerde bu tip sistemlerde “Aylık Mahsuplaş- ma”nın olmaması, bu sistemlerin geri dönüş sürelerini azaltmaktaydı. Uygu- lamacı EPC firmalar tüm bu sebeplerle küçük boyuttaki çatı tipi solar proje- leri çok tercih etmemekteydi. Teoride çatı tipi sistemler kurulması yönünde bir engel görünmezken, uygulamada maalesef gerek bürokrasi gerekse de mahsuplaşmanın olmaması gibi mev- zuattan kaynaklanan sorunlar sebe- biyle yatırımlar yavaş ilerlemekteydi. Bilindiği üzere, Mayıs-Haziran 2019 ayında Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış ve aşağıda başlıkları belirtilen düzenle- meler yayınlandı. - 10 Mayıs 2019 tarih ve 30770 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşka- nı’nın 1044 sayılı kararı, - 12 Mayıs 2019 ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasa- sında Lisanssız Yönetmeliği, - 26 Haziran 2019 tarih ve 30813 sayılı Resmî Gazete’de EPDK’nın 8666 no’lu kurul kararı, (Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esas- larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı) - 27 Haziran 2019 EPDK’nın Lisans- Binalarda Güneş Açmalı! EMRE ILICALI Altensis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=